Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2212-6198

Unfolding the structure of polysaccharide isolated from Myxopyrum smilacifolium leaves toward a robust antioxidant

Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), nguyễn thị hồng chương, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, bùi văn tuyên, nguyễn thị thanh huyền, hoàng thị lan hương, Nguyễn chinh chiến
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212619823000013

2470-1343

Rich D‑Fructose-Containing Polysaccharide Isolated from Myxopyrum smilacifolium Roots toward a Superior Antioxidant Biomaterial

ACS Omega, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, NGUYỄN MINH NHUNG, Nguyễn Việt Thắng, LÊ THÙY TRANG, NGUYỄN THỊ HỒNG CHƯƠNG, NGUYỄN CHINH CHIẾN (Chính), LÊ VĂN QUYẾT (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.2c05779

2046-2069

The radical scavenging activity of glycozolidol in physiological environments: a quantum chemical study

RSC Advances, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Mai Van Bay, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler, Vo Van Quan
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2022/ra/d2ra05907j

1555-9475

Secondary Metabolites From the Grasshopper-Derived Entomopathogenic Fungus Aspergillus Tamarii NL3 and Their Biological Activities

Natural Product Communications, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dat Ton That Huu (Chính), Ha Tran Phuong, Phan Thi Diem Tran, Bakeo Souvannalath, Hieu Le Trung, Duc Viet Ho (Chính), Cuong Le Canh Viet (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1934578X221141548

0925-8388

Hexagonal annular-NiO nanoarchitecture with local p-n homojunctions: novel formation mechanism and H2S gas sensing properties

Journal of Alloys and Compounds, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Khoa Dang (Chính), Nguyễn Đức Cường (Chính), Hoàng Thái Long, Lê Trung Hiếu, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Quang Hưng (Chính), Lưu Anh Tuyên (Chính), Nguyễn Văn Hiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838822041731

0866-7411

A Perspective on Metal Single Atom- Based Electrocatalytsts towards Hydrogen Peroxide Production

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Chuong Nguyen Thi Hong , Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen (Chính), Quyet Van Le (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.51316/jca.2022.052

1359-5113

Phenolic content and antioxidant activity of Ophiocordyceps Sobolifera extract for renal injury prevention

Process Biochemistry, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Trần Văn Khoa, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trịnh Tam Kiệt, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Chinh Chiến, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359511322002501

1859-1388

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC DỊCH CHIẾT TỪ HOA XUYẾN CHI (Bidens pilosa)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Quang Mẫn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Thùy Trang, Lê Thị Mỹ Linh, Trần Thị Văn Thi

0972-2025

THE EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENT IN CALLUS CULTURES OF Ardisia silvestris Pitard

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Thi Quynh (Chính), Lê Trung Hiếu, Phạm Thành (Chính)
Liên kết: https://ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/7705

2054-5703

7-O-Galloyltricetifavan: a promising natural radical scavenger

Royal Society Open Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi, nguyễn thị hoa, Adam Mechler, Võ Văn Quân (Chính)
Liên kết: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211906

2354-0842

TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT POLYSACCHARIDE TỪ NẤM TRẮNG SỮA VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, lê thị diệu ái, lương quang huy, Lê Thị Kim Dung, lê thị mỹ linh, Trần Thị Văn Thi

2470-1343

Structural Characterization of Mannoglucan Isolated from Ophiocordyceps sobolifera and Its Antioxidant Activities

ACS Omega, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi (Chính), trần văn khoa (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Đăng Giáng Châu, nguyễn thị hồng chương, Rajender S. Varma, trịnh tam kiệt, Thanh-Tam Ho, Thi Bach Hac Nguyen, Tansir Ahamad, Chinh Chien Nguyen (Chính), Quyet Van Le (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c06651