Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1573-482x

Effective photocatalytic degradation of rhodamine B dye by nickel ferrite/(N,S)graphene oxide

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính), Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Trung Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-023-11834-4

2615-9678

Polysaccharide extraction from Myxopyrum smilacifolium trunk and its antioxidant capacity

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Thùy Trang, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7012/1815

2354-0842

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH NẢY MẦM HẠT LÚA CỦA COLLAGEN TỪ DA CÁ BA SA

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Thị Như, Trần Thị Văn Thi (Chính), Nguyễn Đăng Giáng Châu

1520-6106

The Theoretical and Experimental Insights into the Radical Scavenging Activity of Rubiadin

Journal of Physical Chemistry B, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Hoa, Adam Mechler, Võ Văn Quân (Chính)
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.3c06366

1859-1531

THE INFLUENCE OF EXTRACTION TEMPERATURES ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDES FROM MYXOPYRUM SMILACIFOLIUM LEAVES

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8701

1563535X, 00914037

Quercetin-incorporated collagen/chitosan/ SiO2 composite toward the robust antioxidant biomaterials

International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyên Thị Hồng Chương, Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Nguyễn Đình Minh Tuấn, Phan Thị Hằng Nga, Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Chinh Chiến (Chính), Lê Văn Quyết
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00914037.2023.2250051

1859-1388

KHỬ VẬT LIỆU α-MnO2/GO BẰNG ĐIỆN HOÁ VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU KHỬ VÀO PHÂN TÍCH MẪU THUỐC MỠ TRA MẮT

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Xuân Anh Vũ (Chính), Nguyễn Văn Tuấn Vũ, Lê Trung Hiếu, Võ Châu Ngọc Anh, Nguyễn Hải Phong, Hoàng Dương Thụy Đan

2615-9678

Extraction of collagen from Pangasius bocourti skin and its antioxidant activities

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Nguyễn Thị Như, Trần Thị Văn Thi (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6896/1677

1550-7033

Calcium Ions-Driven Hydrogel Scaffold Toward the Robust Antioxidant and Anticancer Biomaterials

Journal of Biomedical Nanotechnology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Dao My Uyen, Nguyen Thi Hong Chuong, Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Thị Như, Trần Thanh Minh, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Hồ Xuân Anh Vũ
Liên kết: https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jbn/2023/00000019/00000009/art00011

Tổng hợp composite nickel ferrite/graphene oxide dạng khử và khảo sát tính chất điện hóa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Hoàng Thái Long, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/