Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Atiso đỏ (Hibiscus sabdariffa L.) tại Thừa Thiên Huế

Hội nghị Nữ Khoa học toàn quốc lần thứ III, ngày 10-11/tháng 11, Hà Nội - 2023, 2024
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Phạm Quang Hoàng, Trần Thị Diệu, Thái Thị Huyền

0868-2801

ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU NẤM Didymella bryoniae GÂY BỆNH NỨT THÂN CHẢY NHỰA DƯA HẤU TẠI PHÚ YÊN

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thạch Quỳnh Huyên (Chính), Thái Thị Huyền, Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: https://ppri.org.vn/tap-chi-bvtv-a69

Thực trạng sản xuất dưa hấu (Citrullus lanatus Thumb.) tại Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thạch Quỳnh Huyên (Chính), Trần Đăng Hòa, Thái Thị Huyền, Cao Giang Nam, Trần Thị Xuân Phương (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard

1859-4581

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây măng tây xanh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng (Chính), Trần Thị Triêu Hà, Dương Thanh Thủy, Thái Thị Huyền, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Tiến Long (Ckcn)

ISBN 798-604-337-507-7

Ảnh hưởng của phân bón lá siêu lân và siêu kali đến một số giống ngô lai tại Thừa Thiên Huế / Effects of superphosphate and superpotassium foliar fertilizers on some hybrid corn varieties in Thua Thien Hue. In Proceeding of research on crop science 2017-2022

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng giai đoạn 2017-2022. Nxb. Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Ngô Mậu Dũng, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Huỳnh Thị Bích Nguyệt, Thái Thị Huyền, Hoàng Kim Toản, Thái Thị Hồng Mỹ

2354-0710

Khả năng hạn chế bệnh hại lá trên cây lạc của chế phẩm sinh học Bacillus tại Quảng Nam

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Xuân Vũ (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hoàng Đông, Thái Thị Huyền, Lê Như Cương

2073-4395

Statistical Analysis versus the M5P Machine Learning Algorithm to Analyze the Yield ofWinter Wheat in a Long-Term Fertilizer Experiment

Agronomy-Basel, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thi Huyen Thai (Chính), Richard Ansong Omari, Dietmar Barkusky, Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura
Liên kết: https://doi.org/10.3390/agronomy10111779

0365-0340 (print), 1476-3567 (online)

Effect of long-term fertiliser regimes and weather on spring barley yields in sandy soil in North-East Germany

Archives of Agronomy and Soil Science, 2019
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thái Thị Huyền (Chính), Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura, Carsten Hoffmann, Dietmar Barkusky
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03650340.2019.1697436