Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Tiềm năng phát triển rừng trồng Keo gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Thị Thùy Trang (Chính), Nguyễn Duy Phong, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Thu Hà (LN), Hoàng Phước Thôi, Trần Nam Thắng
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/tapchi/detail/12161

1465-5489

Factors influencing farmers' forestland-use changes over 15 years (2005–2020) in Thua Thien Hue province, Vietnam

International Forestry Review, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo (Chính), Trần Nam Thắng, Christian Kull, Ross Shackleton , Roland Cochard, Nguyễn Thị Hồng Mai, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Thị Hải Vân, Trần Quốc Cảnh, Vũ Thị Thùy Trang
Liên kết: https://doi.org/10.1505/146554823836838682

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo (Chính), Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Văn Lợi, Vũ Thị Thùy Trang, Trần Thị Thúy Hằng

1859-1248

Quy hoạch vùng thích hợp trồng rừng Keo lai tại huyện Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Phong (Chính), Vũ Thị Thùy Trang

2588-1256

Vai trò của giới trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng động của huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Thu Ái, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Ngọc Tân

ISN 1859-4581

Quy hoạch vùng thích hợp trồng rừng Sao đen (Hopea odorata) tại hai huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Phong, Vũ Thị Thùy Trang (Chính), Ngô Tùng Đức, Lê Thị Thu Hà (LN)
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-8-2019-193/