Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1972-2680

Azole non-susceptible C. tropicalis and polyclonal spread of C. albicans in Central Vietnam hospitals

Journal of Infection in Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Antonella Santona (Chính), Maura Fiamma, Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Piero Cappuchinnelli, Bianca Paglietti
Liên kết: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/37159900/3073

2354-0613

Phân lập các loài nấm mốc ở các loại hạt thực phẩm thu thập tại một số chợ ở thành phố Huế năm 2021

Tạp chí Y học cộng đồng, 2023
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Tôn Nữ Phương Anh
Liên kết: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd

Định danh loài Fasciola ở miền trung Việt nam và khảo sát giá trị chẩn đoán của bộ sinh phẩm ELISA thương maị

Tạp chí Phòng chống Sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, 2020
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh, Trần Thị Diểm Na (Chính)
Liên kết: http://nimpe.vn/TinChiTiet.aspx?id=693&cat=94

Thử nghiệm đánh giá sự nhạy cảm của các loài Aspergillus phân lập từ bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với Amphotericin B và Itraconazole

Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46, xuất bản Nông nghiệp Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo
Liên kết: https://nxb.vnua.edu.vn/

Báo cáo một trường hợp bệnh Kala-Azar tại bệnh nhi có HIV dương tính ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Kỷ yếu Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 46, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Lê Chí Cao, Hà Nữ Thùy Dương, Phan Hùng Việt
Liên kết: https://nxb.vnua.edu.vn/

Định danh loài một số chủng nấm men phân lập từ bệnh nhân bằng kỹ thuật khối phổ Maldi Tof (MALDI TOF MAS SPECTROMETRY) và giải trình tự gen

Báo cáo Khoa học toàn văn Hội nghị KST toàn quốc lần thứ 42, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh, Ngô Thị Minh Châu (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, silvana sana, piero cappuccinelli