Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588–1191

Antimicrobial activity of chive and ginger extract on Escherichia coli and Salmonella spp. isolated from diarrhoeic broiler chickens

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Xuân Ánh, Trần Ngọc Liêm, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Thượng Thị Thanh Lễ
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5310

0717-9367 (SCIE, IF = 0.369, Q3)

Age-related changes in the cranial thickness of Japanese macaques (Macaca fuscata)

International Journal of Morphology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Đặng Thái Dương, Thượng Thị Thanh Lễ, Eishi Hirasaki, Yuzuru Hamada
Liên kết: http://www.intjmorphol.com/volumen/vol-37-3/

Distribution and present status of slow lorises and macaques in North-central Vietnam and in a part of North-western Vietnam

The 30th Annual Meeting of Primate Society of Japan. Proceeding of journal: Primate Research, Japan, 2014
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Thượng Thị Thanh Lễ, Yuzuru Hamada

Hybridization between Macaca mulatta and M. fascicularis in Central Vietnam and Central Highlands of Vietnam: Phenotypical and Genetical Examination

Proceeding of the Third International Symposium on East Asian Vertebrate Species Diversity, Ha Noi, Vietnam, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Hiroyuki Tanaka, Nguyễn Hữu Văn, Thượng Thị Thanh Lễ, Yuzuru Hamada