Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2240-2802

Decoding the livelihood vulnerability of flood-prone communities in Vietnam: Implications for disaster risk reduction and sustainable rural development

Journal of Agriculture and Environment for International Development, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, XÃ HỘI HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Công Định (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Bùi Đức Tính, Võ Hoàng Hà, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Thị Phương
Liên kết: https://doi.org/10.36253/jaeid-14811

Development of traditional handicraft products in Quang Tri province in the context of digital transformation.

Proceedings of The Fifth International Conference in Business, Economics & Finance, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nhiêu Khánh Phước Hải

2665-9727

Unveiling urban households’ livelihood vulnerability to climate change: An intersectional analysis of Hue City, Vietnam.

Environmental and Sustainability Indicators, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Công Định, Phan Thị Phương Nhi
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100269

2667-0100

Livelihood vulnerability to climate change: Indexes and insights from two ethnic minority communities in Central Vietnam

Environmental Challenges, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Nguyễn Công Định, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Dũng Hà, Hoàng Thanh Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100666

2240-2802

Climate change vulnerability and poverty nexus: evidence from coastal communities in central Vietnam

Journal of Agriculture and Environment for International Development, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Tân (Chính), Nguyễn Công Định (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Bùi Đức Tính, Trần Thị Phượng

1467-8489

Climate-resilient practices and welfare impacts on rice-cultivating households in Vietnam: Does joint adoption of multiple practices matter?

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Lê Thanh An, Nguyễn Công Định, Nguyễn Thái Phán, Lê Thị Thanh Nga
Liên kết: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12506

2331-6268

International Tourists' Willingness to Pay for A Wildlife Conservation Program: A Case Study of Northern Yellow-cheeked Gibbons in Bach Ma National Park, Vietnam

Environment and Ecology Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Nguyễn Công Định, Trinh Quang Thoai, Nguyễn Đức Kiên, Truong Quang Dung, Nguyễn Thái Phán, Trương Tấn Quân, Phạm Xuân Hùng

2615-9708

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO THIÊN NHIÊN TẠI VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Nguyễn Công Định
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6801