Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1467-8489

Climate-resilient practices and welfare impacts on rice-cultivating households in Vietnam: Does joint adoption of multiple practices matter?

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Lê Thanh An, Nguyễn Công Định, Nguyễn Thái Phán, Lê Thị Thanh Nga
Liên kết: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12506

2331-6268

International Tourists' Willingness to Pay for A Wildlife Conservation Program: A Case Study of Northern Yellow-cheeked Gibbons in Bach Ma National Park, Vietnam

Environment and Ecology Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Nguyễn Công Định, Trinh Quang Thoai, Nguyễn Đức Kiên, Truong Quang Dung, Nguyễn Thái Phán, Trương Tấn Quân, Phạm Xuân Hùng

2509-7954

Post-flood recovery in the central coastal plain of Vietnam: determinants and policy implications

Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Vo Hoang Ha (Chính), Takeshi Mizunoza, Nguyen Duc Kien, Truong Quang Dung, Le Thanh An, Nguyen Thai Phan, Nguyen Quang Tan, Pham Thi Trieu Tien, Nguyen Cong Dinh (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s41685-022-00244-9

2662-9283

Paradoxes in community-based tourism initiatives: insights from two case studies in central Vietnam

SN Social Sciences, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Quang Tan (Chính), Fumikazu Ubukata, Nguyen Cong Dinh
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s43545-022-00370-3

2224-4433

Factors Driving the Adoption of Coping Strategies to Market Risks of Shrimp Farmers: A Case Study in a Coastal Province of Vietnam

Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thái Phán (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Trương Quang Dũng, Lê Thanh An, Nguyễn Công Định, Isabelita M. Pabuayon
Liên kết: https://archive.aessweb.com/index.php/5005/article/view/4444

2588-1205

PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRONG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Công Định, Nguyễn Lê Hiệp, Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Nữ Sơn Thi
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6634

2192-6395; 2095-0055

Long-Term Improvement in Precautions for Flood Risk Mitigation: A Case Study in the Low-Lying Area of Central Vietnam

International Journal of Disaster Risk Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Công Định (Chính), Ubukata Fumikazu, Nguyễn Quang Tân, Võ Hoàng Hà
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00326-2

2212-4209

How do social connections accelerate post-flood recovery? Insights from a survey of rural households in central Vietnam

International Journal of Disaster Risk Reduction, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Cong Dinh (Chính), Fumikazu Ubukata, Nguyen Quang Tan, Vo Hoang Ha
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420921003083

2509-7954; 2509-7946

Determinants of farmers' adaptation decisions to climate change in the central coastal region of Vietnam

Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoang Ha Vo (Chính), Takeshi Mizunoya, Cong Dinh Nguyen
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s41685-020-00181-5

Determinants of post-flood recovery speed. A case study of rural households in central Vietnam

International Conference Proceeding: The 31st JASID Annual Conference, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Cong Dinh (Chính), Fumikazu Ubukata, Vo Hoang Ha, Nguyen Quang Tan

Long-term Improvement in Precautions for Flood Risk Mitigation: A Case Study in the Low-lying Area, Central Vietnam.

International Conference Proceeding: The 14th Japan-Korea-China Joint Conference on Geography, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Cong Dinh (Chính), Fumikazu Ubukata, Nguyen Quang Tan

1859-2333

Thực trạng và hạn chế trong quá trình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Tân (Chính), Ubukata Fumikazu, Nguyễn Công Định