Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

e-ISSN 2522-7971

A multicriteria approach to assessing the sustainability of community-based ecotourism in Central Vietnam

APN Science Bulletin, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Hoàng Dũng Hà (Chính), Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Võ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://doi.org/10.30852/sb.2022.1938

9786043087789

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUẾ

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: phát triển đô thị ở miền trung những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân

2192-6395; 2095-0055

Long-Term Improvement in Precautions for Flood Risk Mitigation: A Case Study in the Low-Lying Area of Central Vietnam

International Journal of Disaster Risk Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Công Định (Chính), Ubukata Fumikazu, Nguyễn Quang Tân, Võ Hoàng Hà
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00326-2

1859-2333

Thực trạng và hạn chế trong quá trình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Tân (Chính), Ubukata Fumikazu, Nguyễn Công Định

2193-6471

Study on the status and effectiveness of coastal wetland utilization in Duy Xuyen district, Quang Nam province

Journal of Vietnamese Environment, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: https://doi.org/10.13141/jve.vol9.no1.pp11-17