Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

XÁC ĐỊNH TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG CỦA BIẾN TỬ SIÊU ÂM CÔNG SUẤT KIỂU HỘI TỤ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Lê Ngọc Minh, Lê Phước Định, Nguyễn Văn Thịnh (Chính)

1859-1388

SINTERING BEHAVIOR AND PHYSICAL PROPERTIES OF Bi0.5(Na1–xKx)0.5SnO3 LEAD-FREE CERAMICS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ, Lê Ngọc Minh, Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Lý Hữu Huấn
Liên kết: https://giochuan.husc.edu.vn/upload/2122/17/baibao_26_1653_2021_anh_Tho.pdf

1386-9477

Influence of piezoelectric phonons on the magneto optical transition linewidth in GaN and GaAs

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Quynh Huong (Chính), Lê Ngọc Minh, Luong Thi Huong, Nguyen Dinh Hien (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.physe.2020.114601

Phổ hấp thụ của exciton trong chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt InN/GaN

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo (Chính), Đinh Như Thảo (Chính), Nguyễn Thị Trâm, Lê Ngọc Minh, Lê Phước Định
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2166

Nghiên cứu hiệu ứng phát xạ laser mode WGM của vi cầu thủy tinh silica pha tạp erbium

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Ân (Chính), Nguyễn Đức Nhật Quang, Lê Ngọc Minh
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/33261

1386-9477

Magneto-optical transport properties of parabolic potential GaAs/ Ga1− κAlκAs wells under the influence of Al concentration and hydrostatic pressure

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Quynh Huong (Chính), Lê Ngọc Minh, Nguyen Thi Xuan Hoai, Nguyen Dinh Hien (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.physe.2020.114491

0022-3697

Cyclotron–interface phonon resonance line-width in asymmetric semiparabolic quantum wells

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2021
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Quynh Huong (Chính), Lê Ngọc Minh, Le Dinh, Nguyen Dinh Hiên
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.109967

2354-0842

MÔ PHỎNG CỘNG HƯỞNG PLASMON BỀ MẶT TRÊN CẤU HÌNH KRETSCHMANN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thanh Tùng (Chính), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Phước Định, Nguyễn Thị Thùy Dương

0749-6036

Influence of interface modes compared to confined modes on phonon-assisted cyclotron resonance effect in quantum wells

Superlattices and Microstructures, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Duy Vy (Chính), Lê Ngọc Minh (Chính), Nguyen Dinh Hien
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2020.106630

0749-6036

Combined effects of temperature, hydrostatic pressure, and aluminum concentration on the magneto-optical properties of GaAs/AlμGa1 μAs quantum wells when phonons are confined

Superlattices and Microstructures, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Duy Vy (Chính), Lê Ngọc Minh, Nguyen Thi Tuyet Anh, Hoang Dinh Trien, Nguyen Dinh Hien (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2020.106626

Phổ hấp thụ cộng hưởng của exciton trong giếng lượng tử InN/GaN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Đinh Như Thảo (Chính)