Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI UiO-66

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Thị Thu Thanh
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=721

Sustainable carbon-based nanostructures with optoelectronic performance inspired by crustacean shells towards biomimetic pyrolysis and hydrothermal liquid crystal transfer

Optical Materials, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trang The Lieu Chau (Chính), Tuyen Phi Vu, Lê Thị Hòa, Do Van Phan, Ca Xuan Nguyen, Thanh Duy Luong, Phuong Thi Anh Le, Đặng Thị Thanh Nhàn, Long Viet Nguyen, Nguyễn Đức Cường (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346721003013

1859-1388

SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC THAN THỦY TINH BIẾN TÍNH VỚI ZIF-67/rGO ĐỂ XÁC ĐỊNH RHODAMINE-B BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE XUNG VI PHÂN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Huỳnh Trường Ngọ (Chính), Lê Thị Hòa, Hồ Văn Minh Hải

0868-3224

Xác định Rhodamime-B bằng phương pháp xung vi phân sử dụng điện cực biến tính bằng ZIF-67/rGO

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, 2020
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Quang Khiếu, Hồ Văn Minh Hải, Lê Thị Hòa

1543-186X

Nacre-Mimicking Titania/Graphene/Chitin Assemblies in Macroscopic Layered Membranes and Their Performance

Journal of Electronic Materials, 2020
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ, Hoá học cao phân tử (polyme)
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Anh Phuong, Vu Phi Tuyen (Chính), Le Thi Hoa, Phan Van Do, Nguyen Xuan Ca, Luong Xuan Thanh, Nguyen Thanh Dinh (Chính), Dang Thi Thanh Nhan (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11664-020-08062-5

2090-9071 (Online)

Phenol Red Adsorption from Aqueous Solution on the Modified Bentonite

Journal of Chemistry, 2020
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Le My Linh (Chính), Tran Duong, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Anh Thu, Pham Khac Lieu, Nguyen Van Hung, Le Thi Hoa, Dinh Quang Khieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1504805

ISSN 2354-0842

Tổng hợp nano coban oxit bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng làm cảm biến khí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Phan Thị Kim Thư, Lê Thị Hòa

1687-4110

ZIF-67/g-C3N4-Modified Electrode for Simultaneous Voltammetric Determination of Uric Acid and Acetaminophen with Cetyltrimethylammonium Bromide as Discriminating Agent

Journal of Nanomaterials, 2020
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huynh Truong Ngo (Chính), Lê Thị Hòa, Nguyen Tan Khanh, Tran Thi Bich Hoa, Tran Thanh Tam Toan, Trần Xuân Mậu, Ho Sy Thang, Đinh Quang Khiếu (Chính), Nguyễn Hải Phong
Liên kết: http://downloads.hindawi.com/journals/jnm/2020/7915878.pdf