Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2413-8851

Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.

Urban Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Trần Ngọc Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Dương Thành Chung, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Dương Thị Nhung, Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Nguyễn Trần Bảo Khuyên
Liên kết: https://doi.org/10.3390/urbansci7030089

978-604-334-789-0

Hiện trạng tiêu dùng và thải bỏ túi nhựa ở các chợ trên địa bàn thành phố Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Lê Thị Nhật Anh, Trần Ngọc Tuấn (Chính)

Hiện trạng rác thải nhựa bề mặt đáy sông Hương, thành phố Huế

2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đắc Hoàng Long, Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Trần Ngọc Tuấn (Chính)

Phát thải khí nhà kính từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở Thành phố Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. NXB. KHTN và CN, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng

Characteristics of household solid waste in Hue city

Vietnam Journal of Science and Technology, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu, Lê Quang Long

Tính toán phát thải khí nhà kính từ xe máy: Nghiên cứu trường hợp trên địa bàn phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn (Chính), Dương Thành Chung, Trần Văn Phúc, Ngô Xuân Tài

Waste recycling by informal sectors in Hue city, Vietnam

Presentation at the 4th International Forum on Green Technology and Management (IFGTM 2014), Can Tho, Vietnam, 26 September, 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khắc Liệu (Chính), Trần Ngọc Tuấn, Le Vu Khanh Hoa, Yasuhiro Matsui

Commercial and institutional solid waste generation and relevant factors: Case study in tourism city - Hue, Vietnam

In Proceedings of the 10th Expert Meeting on Solid Waste Management in Asia and Pacific Islands (SWAPI), Tottori, Japan, February, 2012, 2012
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Do Thi Thu Trang, Yasuhiro Matsui, Nguyen Phuc Thanh, Phạm Khắc Liệu, Trần Ngọc Tuấn

Greenhouse gas emission potential and its mitigation scenarios on municipal solid waste management in Vietnam

Proceedings of the 10th International Conference on EcoBalance - Challenges and Solutions for Sustainable Society, November 20-23, 2012, Yokohama, Japan, 2012
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Phuc Thanh, Yasuhiro Matsui, Do Thi Thu Trang, Phạm Khắc Liệu, Trần Ngọc Tuấn