Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

Phân lập, tuyển chọn và đánh giá hiệu quả phòng trừ loài rệp sáp hại rễ cây hồ tiêu (pseudococcidae) của một số chủng nấm kí sinh côn trùng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Huế (Chính)
Liên kết: https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/journal-detail.php?id=11269

1859-4611

Đánh giá hiệu quả của nấm tím Peacilomyces sp. trong phòng trừ loài rệp sáp hại rễ cây hồ tiêu tại Đắk Lắk

Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, 2022
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Lệ Trà, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Huế (Chính)
Liên kết: https://tckhtn.ttn.edu.vn/index.php/tckh/article/view/131/75

2090-9063

In Silico Inhibitability of Copper Carbenes and Silylenes against Rhizoctonia solani and Magnaporthe oryza

Journal of Chemistry, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải (Chính), Thanh Q. Bui, Trần Thị Ái Mỹ, Huynh Thi Phuong Loan, Trần Thái Hòa, Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Dang Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/5555521

2572-8288

Theoretical study on inhibitability of some natural alkaloids against influenza virus hemagglutinin and SARS-CoV-2 main protease

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Tran Van Chen, Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, To Dao Cuong, Nguyen Thanh Triet, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100175

1859-4581

Tính kháng của cỏ lồng vực đối với hoạt chất pretilachlor ở Thừa Thiên Huế trong điều kiện nhà lưới

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

2615-9708

Điều tra tình hình cỏ lồng vực phát sinh trở lại trên ruộng lúa gieo sạ sau khi sử dụng thuốc trừ cỏ ở Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

0866-8612

Tổng hợp vật liệu nanocomposite đồng - silica và thử nghiệm khả năng kháng nấm gây bệnh trên cây lúa

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải (Chính), Tôn Nữ Mỹ Phương, Nguyễn Viết Lượng, Đào Khắc Toản, Trần Thái Hòa, Nguyễn Thị Thu Thủy
Liên kết: https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/5056

0125-2526

Evaluation of Genetic Diversity of Rice Blast Fungus (Magnaporthe oryzae Barr) Isolates Collected from South Central Coast Areas of Viet Nam

Chiang Mai Journal of Science, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Tiến Long, Lê Thị Liễu, Hoàng Thị Giang, Khuất Hữu Trung, Tran Dang Xuan, Hoang Dung Tran, Pham Xuan Hoi, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Tuan, Vũ Xuan Duong, Tran Dang Khanh
Liên kết: https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/journal-detail.php?id=11269

ISBN: 978-604-60-3239-7

Nghiên cứu khả năng ức chế nấm P. oryzae gây bệnh đạo ôn trên cây lúa của các cao dịch chiết thảo mộc trong điều kiện in vitro

Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 19, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thị Ái Nhung

0366-6352; E-ISSN: 1336-9075

Screening for Streptococcus pyogenes antibacterial and Candida albicans antifungal bioactivities of organic compounds in natural essential oils of Piper betle L., Cleistocalyx operculatus L. and Ageratum conyzoides L.

Chemical Papers, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu, Bùi Thị Phương Thúy, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thành Triết, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Xuân Diệu, Phan Tứ Quý (Chính), Nguyễn Văn Trung, Dương Tuấn Quang, Lam K. Huynh, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-020-01404-x