Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG RAU HẸ (Allium odorum L.) BỔ SUNG ĐẾN MÀU SẮC, ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA CHẢ CÁ RÔ PHI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chính), Võ Điều, Đào Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thị Diễm Hương
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1007

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA LHRHa VÀ NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata)

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, 2022
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Điều (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Phan Đỗ Dạ Thảo
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/904

2615-9708

ĐỊNH DANH THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TỲ BÀ BƯỚM (Sewellia spp.) PHÂN BỐ Ở THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DNA MÃ VẠCH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

2615-9708

ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

2588-1256

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá mơ lông (PAEDERIA LANUGINOSA WALL.)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh (Chính), Lê Thị Quỳnh Như, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Đoàn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Văn Huế
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/259

1859-4581

Biến động quần thể cá Tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) và Tỳ bà bướm đốm (Sewellia albisuera) phân bố ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo

1859-4581

Một số đặc điểm dinh dưỡng cá tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) phân bố tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Điều (Chính), Phan Đỗ Dạ Thảo