Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786047377756

The 3nd international conference on sustainable agriculture and environment

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Trần Viết Long

Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự 1, 2

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung

ISBN 978 - 604 - 73 - 6810 - 5

Hội thảo khoa học quốc tế: Nghề Công tác xã hội Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực hành

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-73-6810-5

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-959-592-9

Sustainability of traditional community house in modern contexts (Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ biên), Trương Hoàng Phương (Chủ biên), Miki Yoshizumi (Chủ biên), Kobayashi Hirohide (Chủ biên)

978-604-73-7400-7

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả:

978-604-54-5900-3

Toán 1

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

ISBN: 978 -604-73-7400-7

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng ,Trần Ngọc Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Vân An

978-604-974-223-1

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chủ biên), Mai Đăng Lưu, Đỗ Thị Quỳnh Trang

978-604-959-461-8

Làng Văn Vật Thừa Thiên Huế - Tập 3

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

Chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa