Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-73-7400-7

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả:

978-604-54-5900-3

Toán 1

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

ISBN: 978 -604-73-7400-7

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng ,Trần Ngọc Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Vân An

978-604-974-223-1

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chủ biên), Mai Đăng Lưu, Đỗ Thị Quỳnh Trang

978-604-959-461-8

Làng Văn Vật Thừa Thiên Huế - Tập 3

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

Chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

978-604-65-4482-1

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội phát triển bền vững"

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-974-162-3

đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Văn Tiến

ISBN-978-604-60-3074-8

Hội thảo bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 18-Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Trần Hà Phong, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh

“The Relation Between Vietnam and Portugal the Past and the Present”,

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Thị Tâm

25 năm hợp tác nghiên cứu Nông Nghiệp Việt Nam - ACIAR

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả