Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sự hình thành và phát triển của văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945

1999
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên), Lê Thị Hường (Chủ biên)

Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Ngãi 1954 - 1975, (đồng tác giả)

1997
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Quảng Ngãi - đất nước, con người, văn hóa (đồng tác giả).

1997
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử- yêu cầu cấp bách của giáo dục hiện nay(đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1996
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ