Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hướng dẫn giảng dạy Giáo dục công dân lớp 11

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Dương Minh Đức

Hướng dẫn giảng dạy Giáo dục công dân lớp 12

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Dương Minh Đức

Một cõi Trịnh Công Sơn (viết chung)

2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Một số vấn đề lịch sử. V.I Lê Nin với vấn đề dân tộc thời kỳ trước cách mạng tháng Mười

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Khoa Lịch Sử- ĐHSP Huế, Nguyễn Thị Ty

Một số vấn đề về lịch sử (in chung)

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Thái Quang Trung

Những vấn đề văn học

NXB Thuận Hoá, 2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Thái Học, Nhiều tác giả

Pháp luật an sinh xã hội

2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Cung

Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII-XIX(Tài liệu tham khảo)

2002
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Đức Khoa

Tìm hiểu phong trào chống thuế năm 1908 ở Quảng Ngãi. In trong sách "Một số vấn đề về lịch sử"

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2001
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ