Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Ngãi 1954 - 1975, (đồng tác giả)

1997
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Quảng Ngãi - đất nước, con người, văn hóa (đồng tác giả).

1997
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử- yêu cầu cấp bách của giáo dục hiện nay(đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1996
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ