Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-030-75506-5

IFMBE Proceedings 95

Springer, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ biên), Nguyen Dai Chau, Pham Thi Thanh Mai, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Hoàng Tấn Quảng

Chỉ thị phân tử

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ biên), Hoàng Tấn Quảng