Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-030-98067-2

Restoration of Degraded Coastal Forests in Vietnam’s North Central Coast

2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Till Pistorius (Chủ biên), Ho Dac Thai Hoang, Tai Tien Dinh, Le Thai Hung, Maximilian Roth, Tran Khuong Duy

978-604-974-237-8

Nghiên cứu Lâm sinh phục hồi rừng ven biển Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lâm sinh
Tác giả: Nicolas Wittmann (Chủ biên), Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ biên), Lê Thái Hùng, Till Pistorius, Maximilian Roth

Sổ tay đời sống và công cuộc bảo tồn cua đá tại Cù Lao Chàm

2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Ngọc Thảo (Chủ biên), Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ biên)

Thị trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bệnh hại gia súc ở miền núi Việt nam - Tập II

NXB Thuận Hoá, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ biên)