Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-8236-1730-3

Forest and Forestland Use Rights: An Institutional and Economic Analysis of Forest Devolution in Upland-Central Vietnam.

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: NguyễnThị Hồng Mai (Chủ biên)