Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân phường Xuân Phú (1930-2019)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

45 năm hải chiến Hoàng Sa

NXB Đà Nẵng, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Lịch sử văn hóa, đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân phường An Tây (1930-2020)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

978-604-68-3762-6

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

NXB văn hóa văn nghệ TPHCM, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

978-604-80-3964-6

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu của thế kỷ XXI - tập 1

2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

978-604-912-726-7

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế - 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Mai Văn Được

978-604-943-483-9

Lịch sử Việt Nam một góc nhìn

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thu Hằng, Mai Văn Được

978-604-80-1967-9

Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học

NXB Thông tin và Truyền thông, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm, Trần Hồng Quân, Phạm Phụ, Lâm Quang Thiệp

Lịch sử Đảng bộ xã Điền Hải (1930-2012)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Văn Quảng

Lịch sử đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân xã Vinh Thanh (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thùy Nhung