Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-897-4

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Điều, Trần Vinh Phương

978-604-974-479-2

Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chủ biên), Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Quang Lịch, Hoàng Nghĩa Mạnh, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Tử Minh, Võ Điều, Vũ Ngọc Út

978-604-974-127-2

Kỹ năng phòng thí nghiệm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chủ biên), Võ Điều