Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần năng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế - Đại học Huê

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Cao Thái Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Lê Minh Huy

CS-DTGDTC/ 2018-12

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn Bóng rổ cho Nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Nguyên