Dữ liệu đề tài

CS-DT2015-05

Nghiên cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động học tập của sinh viên chuyên ngành tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng, Lê Công Hồng

CS-DT

Nghiên cứu và lựa chọn một số phương pháp dạy học tích cực để áp dụng vào giảng dạy một số môn lý thuyết cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng

CS-DT GDTC - 05

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tập luyện khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành Khoa giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Bình

CS-DT2015-10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng đá cho nữ sinh viên trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đôn Công Uy (Chủ nhiệm), Phan Phước Mẫn, Trần Thị Thùy Linh

CS-DT2015-02

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH MÔN BÓNG ĐÁ CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Long Hải, Nguyễn Đôn Vinh, Trịnh Xuân Hồng (Chủ nhiệm)

CS-DT2014-02

Thực trạng và giải pháp hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng

CS-DT

Nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Viết Thông

CS-DT2001207

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng học tập các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên của các trường thành viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DT201209

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên ngành sư pha,j thể chất - Khoa Giáo dục thể chất - Đại hcoj Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh, Hồ Đăng Quốc Hùng

CS-DT201206

Nghiên cứu, áp dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho sinh viên Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Viết Thông