Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Viết Thông

CS-DT2013

nghiên cứu ứng dụng các trò chơi vận động nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế

Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Dương Văn Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT2001207

Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng học tập các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên của các trường thành viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DT201209

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên ngành sư pha,j thể chất - Khoa Giáo dục thể chất - Đại hcoj Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh, Hồ Đăng Quốc Hùng

CS-DT201206

Nghiên cứu, áp dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho sinh viên Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Viết Thông

CS-DT201201

Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể dục thể thao Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Làm, Đoàn Dũng

CS-DT

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả trong học kỹ thuật đọng tác tay kiểu bơi ếch cho sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thế Lợi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Thương

CS-DT2010-03

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ TRONG MÔN BÓNG NÉM CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO - ĐẠI HỌC HUẾ.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phan Tiến Trung, Trần Hữu Nam (Chủ nhiệm)