Dữ liệu đề tài

CS-DT201201

Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể dục thể thao Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Làm, Đoàn Dũng

CS-DT

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả trong học kỹ thuật đọng tác tay kiểu bơi ếch cho sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thế Lợi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Thương

CS-DT2010-03

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ TRONG MÔN BÓNG NÉM CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO - ĐẠI HỌC HUẾ.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phan Tiến Trung, Trần Hữu Nam (Chủ nhiệm)

CS-DT2011-04

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển sức nhanh trong môn bóng ném cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đôn Vinh, Lê Cát Nguyên

CS-DT2011-03

Nghiên cứu diễn biến phát triển thể lực của sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Tình (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng

CS-DT201007

Bước đầu nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức một số vấn đề xã hội, văn hoá thể chất của sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DT201004

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao hiệu quả môn học xà kép cho nam sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: