Dữ liệu đề tài

CS-DTGDTC/ 2017-06

Nghiên cứu vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự phát triển phong trào thể dục thể thao Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hùng, Trần Phúc

CS-DT200610

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn nhảy cao, nhảy xa cho sinh viên một số trường Đại học ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thái Sinh

CS-DT200606

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa các sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảu ca kiểu ngồi của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Loan

CS-DT

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo sinh viên ngành GDTC Khóa 11 của Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Bùi Hoàng Phúc, Hồ Đăng Quốc Hùng

GDTC/2016 - 03

: Nghiên cứu Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa các môn thể thao cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Thị Mùi

DHH 2016-10

“Đánh giá, quy hoạch đội ngũ giáo viên thể dục trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế”.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lý luận chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Văn Tuấn

CS-DTGDTC/ 2016- 13

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện bằng hai tay cho nữ sinh viên Khoa Du Lịch Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang (Chủ nhiệm), Đoàn Dũng, Trần Làm

CS-DTGDTC/ 2016-05

Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá tại Khoa giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hùng, Trần Phúc

CS-DT2016-04

Nghiên lựa chọn một số bài tập nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục tích cực trong quá trình học tập học phần Điền kinh lý luận cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Lê Anh Dũng, Nguyễn Lê Nghĩa

CS-DT GDTC/2015 - 07

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC THÁI ĐỘ TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Lê Hải Yến