Dữ liệu đề tài

ĐTĐL.CN-08/20

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Trương Thị Hồng Hải (Chủ nhiệm), Lê Như Cương, Hoàng Tấn Quảng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Văn Phi Hùng, Nguyễn Thị Kim Cúc