Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-07-2009

Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng Website của các công ty Lữ Hành trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-06-2009

Đánh giá thị trường đầu tư khách sạn tại Vịnh Lăng Cô - Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-05-2009

Nghiên cứu cải thiện hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Quốc Tuấn

CS-DTKDL-04-2009

Nghiên cứu phát triển sản phẩm ẩm thực cho khách lưu trú ở nhà khách Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Châu Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03-2009

Nghiên cứu đặc điểm khách chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-01-2009

Bước đầu nghiên cứu khai thác nhã nhạc cung đình Huế trong phát triển du lịch Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Quản Bá Chính

QT-DA

Market survey on tourism demand in provinces along the EWEC section in Vietnam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

QT-DA2009-6-3

Baseline Study for Pro-poor Value Chain Development For Tourism Sectors in The North Central Region of Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Thị Mai Hà

QT-DA2008-6-4

Lao Bao Special Economic and Commercial Zone; The Economic Evaluation and Main Social Issues.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

B2005

Thực trạng và định hướng phát triển Du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

QT-DA2007-06-02

Trade liberalization and poverty dynamics in the Central region, Vietnam (Vietnam Economics Research Network - VERN-I)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu du lịch có trách nhiệm của khách du lịch nội địa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Đặng Thị Thúy Hiền (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Nga