Dữ liệu đề tài

CS-DT

Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Mạnh Hùng

CS-DT

Đánh giá sự đáp ứng của chương trình đào tạo đối với sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Phước Đạt (Chủ nhiệm)