Dữ liệu đề tài

TDL2021-03-13

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên khách sạn Century Riverside - Thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Cao Hữu Phụng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu phát triển du lịch trải nghiệm tại một số làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu động lực tìm kiếm các đánh giá trực tuyến của khách du lịch tại các khách sạn của thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Phạm Đinh Khang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch nông nghiệp tại thành phố Hội An, Quảng Nam

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Dương Thủy Tiên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành – Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu tác động trung gian của chất lượng trải nghiệm đối với tính xác thực và sự hài lòng của du khách: trường hợp thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại Học Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu du khách đối với việc sử dụng dịch vụ khách sạn xanh: Trường hợp Thành phố Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá chất lượng trải nghiệm du lịch thông minh của du khách tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đàm Lê Tân Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng trang thông tin quản lý hoạt động Đoàn của sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm)