Dữ liệu đề tài

B94-06

Lịch sử văn học Mỹ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Dũng

B2012-02-06

Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Nguyễn Huy Phương; Đỗ Minh Đức, Hoàng Hoa Thám

B2012-02-05

Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Phương, Hoàng Hoa Thám, Đỗ Minh Đức

BNN&PTNT

Đánh giá các yếu tố tác động đến tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong ngành Thủy sản ở 2 tỉnh Bình Định và Thừa Thiên Huế” tại tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

B2008-DHH08-TĐ

Nghiên cứu tách chiết fucoidan đạt tiêu chuẩn thương mại từ một số loài Rong nâu ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Văn Thi, Trần Hải Bằng, Lê Lâm Sơn

B2007-DHH-01-44TĐ

Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh

B2000.07.62.TĐC

Lũ lụt các tỉnh miền Trung trong hai thế kỷ XIX – XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)