Dữ liệu đề tài

QT-DADA NC

Khảo sát về bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình ở Đà Nẵng và Hải Phòng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu

QT-DA-SANICON-ASIA-HUE

Sanitation Constraints Classification and Alternatives Evaluation for Asian Cities: the case study of Hue city, Vietnam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Nguyễn Tiến Hoàng, Dương Thành Chung

QT-DA-SFIC-004

Dự án: Phát triển mô hình đồng quản lý tài nguyên và môi trường và thúc đẩy quyền cho phụ nữ và trẻ em vùng đầm phá Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DADA-QT

Hiện trạng, nhu cầu và khả năng tiếp cận nước sạch của người dân Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu

QT-DAHUS

DỰ ÁN LAO ĐỘNG DI CƯ Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân, Lê Thị Kim Lan (Chủ nhiệm), Trịnh Thị Định, Nguyễn Xuân Hồng, lê thị nga, Nguyễn Thị Thanh Huyền

QT-DA9611134

Dự án lao động di cư

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Bùi Thị Tân

QT-DACSSH-SEURECA-TA-7089

Đề tài thực nghiêm: Tình hình KT-XH với hiện trạng, nhu cầu và khả năng tiếp cận nước sạch của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế (ADB tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DA123456789

Lao động di cư miền trung

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Lê Thị Kim Phương

QT-DA32009

Study on urban impacts to living environment in old historic quarters of Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Huy, Hirohide KOBAYASHI, Miki Yoshizumi, Masami KOBAYASHI