Dữ liệu đề tài

GBI

Green City lab Hue: Nature-based solutions to strengthen climate resilience of urban regions in Central Vietnam

Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Vũ Minh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phong Cảnh

QT-DA

Baseline Study of Municipal Solid Waste Management System of Hue City-Sub-package 2- Social assessment

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Môi trường
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Ngọc Phương Quý (Chủ nhiệm), Mai Thị Khánh Vân, Đỗ Thị Thu Trang, Trần Ngọc Tuấn, Lê Đình Cường, Lê Đình Huy

FY21-VN-MDL-0299

Baseline Study of Municipal Solid Waste Management System of Hue City-Sub-package 1- Technical assessment

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Môi trường
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Trần Ngọc Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Anh Tuấn, Lê Văn Thăng, Hoàng Công Tín, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Nguyễn Bắc Giang, Dương Thành Chung, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Thị Phương Chi, Tề Minh Sơn, Đỗ Thị Việt Hương

FY21-VN-MDL-0325

Study on plastic waste leakage situation and impacts on environment of Tam Giang – Cau Hai Lagoon from Hue city and expanded areas

Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Công Tín (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Dương Thành Chung, Nguyễn Bắc Giang, Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Lê Công Tuấn, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Thị Phương Chi, Phạm Phú Song Toàn

QT-DA

Promoting multi-stakeholders’ collaboration on climate ambition in Vietnam

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Trần Anh Tuấn, Mai Ngọc Châu, Trần Ngọc Tuấn, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Thị Phương Chi

QT-DA

Dự án EASTEM (Hợp tác Á-Âu trong chương trình đào tạo STEM)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Phan Hải Phong, Lê Văn Tường Lân, Trần Nguyên Phong, Hoàng Công Tín, Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

QT-DA 2017/25/B/HS6/01201

Political engagement of diaspora in the Era of global interconnectedness. Vietnamese migrant community in Poland and its transnational political connections

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Xã hội học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu An

QT-DA - 00088048

Đề tài: Đánh giá những áp lực/ đe dọa lên hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế (UNDP tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-BVI-03-290618

Đề tài: Đánh giá độc lập giữa kỳ và cuối kỳ về Chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục (AREC)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DA - 17-AF-APS-001

Đề tài: Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trên hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và chuẩn bị lộ trình cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu cho tỉnh Thừa Thiên Huế (USAID tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DAKU-HUS-VICAS

Phục dựng và bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống tại thôn A Ka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Đình Tuấn Anh, Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng, Hirohide Kobayashi (Chủ nhiệm), Miki Yoshizumi