Dữ liệu đề tài

QT-DADAQT

Những nguy cơ tiềm ẩn của di cư lao động

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu

QT-DAVN 6000141

Dự án can thiệp: Hỗ trợ sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học ở 3 xã vùng đệm thuộc vùng Quốc gia Bạch Mã thông qua hoạt động du lịch cộng đồng (IUCN tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DA- NAV-GBV-02

Đề tài: Nghiên cứu về tình hình di cư lao động tại một số địa phương của huyện Hương Thủy và Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (NAV tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DAQuỹ Ford

Chương trình Hỗ trợ sinh kế và Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS ở huyện Phú Vang” tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

QT-DAHTQT2008-2009

Tác động của đường Hồ Chí Minh đến sinh kế của các cộng đồng tộc người sống dọc dãy Trường Sơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

QT-DAQT-ĐAHKH2008-2009

Tác động của đường Hồ Chí Minh đến sinh kế của các tộc người sống dọc dãy Trường Sơn

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định

QT-DT- RENEW-2008

Đề tài: Nghiên cứu về các hộ gia đình thu lượm và mua bán sắt phế liệu sau chiến tranh tại Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế (NPA - RENEW tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DANa Uy và UNICEF

Nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của những người khai thác và mua bán phế liệu liên quan đến bom mìn” tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

QT-DAHTQT2007

Tình hình kinh tế-xã hội hiện nay của phụ nữ Bắc miền Trung- Việt Nam từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Ban chủ nhiệm)

QT-DADA3

Quản lý nguồn nước ở các xã Cam Thành và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Dự án hợp tác Quốc tế do ADB tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

QT-DADA2

Đánh giá chất lượng nước và trầm tích đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Dự án hợp tác Quốc tế do FAO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ