Dữ liệu đề tài

QT-DA- NAV-GBV-02

Đề tài: Nghiên cứu về tình hình di cư lao động tại một số địa phương của huyện Hương Thủy và Phú Lộc, Thừa Thiên Huế (NAV tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DAQuỹ Ford

Chương trình Hỗ trợ sinh kế và Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS ở huyện Phú Vang” tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

QT-DAHTQT2008-2009

Tác động của đường Hồ Chí Minh đến sinh kế của các cộng đồng tộc người sống dọc dãy Trường Sơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

QT-DAQT-ĐAHKH2008-2009

Tác động của đường Hồ Chí Minh đến sinh kế của các tộc người sống dọc dãy Trường Sơn

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định

QT-DT- RENEW-2008

Đề tài: Nghiên cứu về các hộ gia đình thu lượm và mua bán sắt phế liệu sau chiến tranh tại Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế (NPA - RENEW tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DANa Uy và UNICEF

Nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của những người khai thác và mua bán phế liệu liên quan đến bom mìn” tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

QT-DAHTQT2007

Tình hình kinh tế-xã hội hiện nay của phụ nữ Bắc miền Trung- Việt Nam từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Ban chủ nhiệm)

QT-DADA3

Quản lý nguồn nước ở các xã Cam Thành và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Dự án hợp tác Quốc tế do ADB tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

QT-DADA2

Đánh giá chất lượng nước và trầm tích đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Dự án hợp tác Quốc tế do FAO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

QT-DA-SFIC-003

Dự án: Hỗ trợ sinh kế bền vững, nâng cao, bảo đảm tiếp cận công bằng và kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hộ nghèo vùng đầm phá huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DA-SFIC-002

Dự án: Hỗ trợ sinh kế và đẩy mạnh cơ hội cho các nhóm xã hội - Hội nghề cá, Phụ nữ, Trẻ em vùng đầm phá huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)