Dữ liệu đề tài

NN-DTĐTĐL.2012-2014

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ giảm thiểu phát thải khí mêthane (CH4) ra môi trường trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Chu Mạnh Thắng.,, Lê Đình Phùng, Vũ Chí Cương.,, Trần Hiệp.,, Dương Nguyên Khang.,

NN-DT001

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chọn tạo cây Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) cho vùng đất cát ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong, Ngô Tùng Đức, Võ Quang Anh Tuấn, Hoàng Văn Dưỡng

NN-DTĐTĐL.2011-T/05

Nghiên cứu các giải pháp KHCN, tổ chức quản lý chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lã Văn Kính, Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân