Dữ liệu đề tài

DHH 2021 - 02 - 152

Nghiên cứu giải pháp thương mại hoá sản phẩm nông nghiệp cho hộ dân tộc thiểu số khu vực miền núi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen

CS-DT2021

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại hóa các loại rau của nông hộ tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Trọng Dũng

CS-DT

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các hợp tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Lê Văn Nam

DHH2020-02-145

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Trọng Dũng

CS-DT2019

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong sản xuất và kinh doanh ngũ cốc của người dân tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng

QT-DAACIAR/PLS 2014/062

Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở Miền Trung Việt Nam - 2014/062

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng

CS-DT2013

Nâng cao thu nhập cho người nghèo thông qua cải thiện tiếp cận thị trường đầu ra các nông sản phẩm chính

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm)

CS-DT2010

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính, trình độ đến thái độ chấp nhận các phương pháp khuyến nông hiện tại của người dân

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm)

CS-DT2007

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cây trồng phù hợp với vùng đồng bằng trung du Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm)