Dữ liệu đề tài

DHL2023-PTNT-03

Phân tích những yếu tố trở ngại đến việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ Gừng của nông hộ tại thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương

DHNL-2022-4

Nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch covid – 19 đến thu nhập và việc làm của lao động di cư trở về địa phương tại 2 xã ven biển thuộc thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Lê Thị Hồng Phương

DHH2022-02-167

Nghiên cứu các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Trần Anh Tuấn

DHL2021-PTNT-02

Đánh giá khả năng bền vững của các mô hình SXNN theo hướng thông minh với khí hậu ở vùng ven biến huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen

DHL2020_PTNT_04

Ảnh hưởng của học tập xã hội chuyển đổi đến phát triển sinh kế theo hướng thích ứng với BĐKH tại Đầm phá Tam giang

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thành

CS-DT

Đánh giá khả năng thích ứng của nông hộ trồng lúa dưới tác động của xâm nhập mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng

NN-NCCB 504.05-2018.300

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

DHH2014-02-43

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến thu nhập của nông hộ vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Dũng

QT-DA 2011-05-01

The effect of climate change on animal production and the adaption of rural people in Thua Thien Hue provine

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Lê Thị Hồng Phương

QT-DA

Nghiên cứu hành động có sự tham gia về kiến thức bản địa và thực tiễn của người dân thích ứng với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Văn Thành, Ngô Văn Chung, Võ Chí Tiến