Dữ liệu đề tài

602.05-2018.01

Cổ mẫu trong folklore và văn học: nghiên cứu qua truyện kể dân gian và truyện tự sự thời trung đại Việt Nam

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung, Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam, Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Hùng

DHH2020-01-163

Đặc điểm văn xuôi phi hư cấu viết về chiến tranh trong văn học Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Kim Ngân, Hồ Tiểu Ngọc

DHH2016 - 03 - 90

Tiểu thuyết của Haruki Murakami từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Diễm Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Huyền Gấm

DHH-2016-03-89

Cổ mẫu văn hóa: Từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Hằng

CS-DTT.09-XH-04

Lý thuyết về sự dịch chuyển không gian trong truyện cổ tích thần kỳ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân

CS-DTT.09-XH-43

So sánh đặc điểm tương đồng và dị biệt trong truyện cổ tích Phật giáo Ấn Độ và truyện cổ tích mang màu sắc Phật giáo ở Việt Nam

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân