Dữ liệu đề tài

DHH2019-08-09

Hà Tĩnh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh, Võ Trần Ngọc Minh

CS-DTT-XH-11-08

Tư tưởng dân chủ của Phan Bội Châu (1926 - 1940)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm)

CS-DTT.08

Tư tưởng đoàn kết dân tộc và quốc tế của Phan Bội Châu (1903 - 1925)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm)

CS-DTKX01

Bến phà Gianh (Quảng Bình) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1973)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Hương

DHH2015-03-71

Thừa Thiên Huế trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh