Dữ liệu đề tài

B2021-DHH-11

Nghiên cứu phương pháp tiếp cận thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Anh Phương, Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang

KHGD/16-20.ĐT.033

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Lê Anh Phương, Đậu Minh Long, Phùng Đình Mẫn, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Thanh Hùng

B2017-DHH-51

Lập luận ngôn ngữ và thử nghiệm ứng dụng trong các hệ hỗ trợ ra quyết định

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Anh Phương (Chủ nhiệm)

NN-DT102.01.30.09

Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Khang, Lê Anh Phương

B2008-DHH03-33

Cơ sở lôgic cho biểu diễn tri thức và lập luận trong Semantic Web

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương

CS-DTT01-TN-32

Hình học Fractal - Ứng dụng trong tạo ảnh và nén ảnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương