Dữ liệu đề tài

GV-2021-05-01

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

DHH2019-06-68

Nghiên cứu phát triển thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Lê Hiệp, Nguyễn Công Định

DHH2017 – 06 - 44

Nghiên cứu hoàn thiện chuỗi cung ứng rau an toàn phường Hương An và Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nhiêu Khánh Phước Minh, Nguyễn Công Định