Dữ liệu đề tài

DHH2019-06-73

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH

Phát triển bền vững lúa tái sinh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH

Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Lê Quang Trực

B2006-DHH06-08

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát

QT-DA/2003

Nghiên cứu về nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp ở miền Trung Việt Nam - hợp tác với INSA-ETEA

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát, Trần Văn Hòa, Thái Thanh Hà

QT-DA02/1995

Hổ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án hợp tác nghiên cứu với Đại học tự do Amsterdam, Hà Lan

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Hòa, Nguyễn Văn Phát, Hoàng Hữu Hòa, Mai Văn Xuân, Giảng viên Khoa kinh tế-ĐHH

B2007-DHH

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Quang Trực