Dữ liệu đề tài

DHH2023-19-03

Nghiên cứu phương pháp mã hóa trình tự protein trong dự đoán tương tác protein dựa trên kỹ thuật học máy

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri, Trương Khánh Duy (Chủ nhiệm), Trần Hoài Nhân, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Văn Khang, Võ Đình Lâm

DHH2021-19-01

Thiết kế hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến theo học chế tín chỉ hệ đào tạo từ xa trên nền Moodle

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri (Chủ nhiệm), Trương Khánh Duy, Lê Quang Lâm, Nguyễn Văn Khang, Đặng Như Nam Hùng, Võ Đình Lâm, Nguyễn Văn Tuấn

CS-DT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ X Y DỰNG HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA EMAIL ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Trương Khánh Duy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Duy Thành

DHH2010

Nghiên cứu giải pháp SharePoint cho quản lý quy trình công việc

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Trương Khánh Duy, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn, Trần Viết Hùng

DHH2009

Xây dựng các giải pháp An toàn thông tin cho các ứng dụng dùng chung trên mạng Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Nam, Trương Khánh Duy