Dữ liệu đề tài

CS-DT01

Tin học hóa công tác tính khối lượng nghiên cứu khoa học trường Đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Duy Ngọc Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thúc Phúc