Dữ liệu đề tài

DHH2022-01-199

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit oxit sắt-kim loại quý có cấu trúc xốp và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Lê Thị Hòa, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

21.2CNHSV01

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit Cacbon/a-Fe2O3/Ag có cấu trúc lõi-vỏ và ứng dụng cảm biến điện hóa xác định đồng thời các chất hữu cơ Uric, Xanthin và Hypoxanthin

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Tín, Phạm Hoàng Ái Lệ

DHKH2021A-01

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu alpha-Fe2O3 có cấu trúc xốp và hình thái lập phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm

DHH2018-135

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG TỪ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-09

Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Ngọc Tuyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Văn Minh Hải, Bùi Thị Hoàng Diễm, Đặng Xuân Tín, Nguyễn Hải Phong, Đinh Quang Khiếu, Trần Thúc Bình

DHH2014-01-70

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ LOẠI CHẤT MÀU DÙNG TRONG GỐM SỨ TRÊN NỀN SPINEL MgAl2O4

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Tuyền (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Tín, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Bùi Thị Hoàng Diễm, Hồ Văn Minh Hải