Dữ liệu đề tài

DHH2023-06-128

Tác động của hình thức hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Bùi Dũng Thể, Nguyễn Hoàng Diễm My, Trần Huỳnh Quang Minh, Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Bảo Đức

B2022-ĐHH-10

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC BÌNH – TRỊ - THIÊN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nguyễn Văn Đại

B2017-DHH-36

Nghiên cứu mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên vùng cát nội đồng và ven biển tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thích ứng với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Bùi Dũng Thể (Chủ nhiệm)

BCT-2012-09-08

Lựa chọn các giải pháp kinh tế kỹ thuật để phát triển cây cao su đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Hòa, Bùi Dũng Thể (Chủ nhiệm), Trần Văn Hòa, Phạm Văn Tần

DHH2012-06-18

Đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas và phân tích lợi ích chi phí một số mô hình biogas chọn lựa ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Dũng Thể, Trần Minh Trí, Nhiêu Khánh Phước Hải

QT-DA IDRC 2011

Building capacity to adapt to climate changes in South East Asia

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

B2008-02

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một số nông sản phẩm Miền Trung Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Hòa, Trần Văn, Bùi Dũng Thể, Phạm Xuân Hùng, Mai Chiếm Tuyến

DHH/TRID-2008

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh nông sản chủ yếu ở miền Trung

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Trần Văn Hòa, Bùi Dũng Thể

B2008-DHH06-23

Ảnh hưởng sinh kế và môi trường của quản lý rừng cộng đồng ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

QT-DAVIE-2006

Nâng cao khả năng tiếp cận DVHTKD cho nông hộ ở miền Trung (AGRIBIZ)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Trần Văn Hòa, Bùi Dũng Thể, Phùng Thị Hồng Hà

QT-DA EEPSEA 2003

Payments for Forest Environmental Services: an experiment in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

QT-DA EEPSEA 1999

The Economics of soil erosion in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể