Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU PrFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL–GEL VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Trần Thị Thùy An

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP Al2O3 PHA TẠP Cr(III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL

2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Minh Quang

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO BẠC TỪ DUNG DỊCH AgNO3 VỚI DỊCH CHIẾT VỎ TRÁI CHUỐI HỘT

2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Phan Thị Thủy Tiên, Trần Đồng Linh Chi

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO ZnO PHA TẠP Co BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hồ Thị Lợi

Nghiên cứu hấp phụ Fe2+ và Fe3+ trong dung dịch nước bằng chất xúc tác thải FCC từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp lantan và thử hoạt tính quang xúc tác.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ nitrat bạc bằng dịch chiết lá chè truồi

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Ngô Xuân Trí

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU LaFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Thị Thương

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu spinel phát quang pha tạp Eu

2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Kim Huy

Nghiên cứu điều chế và hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp neodym

2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Trần Thị Lệ Huyền