Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 3828

SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐỐM (Eutropis macularius) Ở VÙNG CAO NGUYÊN BUÔN MA THUỘT - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
Liên kết: https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.2022.5.012-021

1859 - 3828

SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐỐM (Eutropis macularius) Ở VÙNG CAO NGUYÊN BUÔN MA THUỘT - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
Liên kết: https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.2022.5.012-021

1931 - 7603

Diet of Microhyla butleri and M. heymonsi From Son La Province, Northwestern Vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2023
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

2169-3536

A Coarse-to-fine Unsupervised Domain Adaptation Method for Cross-Mode Polyp Segmentation

IEEE Access, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật và thiết bị y học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Quang Trung
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9953621/authors

1930-0433

Multiple system atrophy-cerebellar: A case report and literature review

Radiology Case Reports, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Duy Duẫn, Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Trọng Bỉnh, Nguyễn Thanh Thảo (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.radcr.2022.12.046

Curriculum reform in Vietnam: primary teachers’views,experiences, and challenges

Education 3-13, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03004279.2022.2162829

1930-0433

Multiple system atrophy-cerebellar: A case report and literature review

Radiology Case Reports, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân (Chính), Nguyễn Duy Duẫn, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Trọng Bỉnh
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.radcr.2022.12.046

0022-3239

Harvesting of a Stochastic Population Under a Mixed Regular-Singular Control Formulation

Journal of Optimization Theory and Applications, 2023
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ky Q. Tran (Chính), Lê Thị Như Bích
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10957-022-02127-7