Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0045-6535

Recycling of aquaculture wastewater and sediment for sustainable corn and water spinach production

Chemosphere, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, và nnk
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129329

1385-3449

Sintering behavior and enhanced energy storage performance of SnO2-modified Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 lead-free ceramics

Journal of Electroceramics, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10832-020-00224-5

“Sức mạnh mềm” Việt Nam dưới góc nhìn đa dạng văn hoá

Hội nghị "Đa dạng văn hóa ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và vấn đề chính sách", Viện Nghiên cứu Văn hoá, Hà Nội, 2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Hữu Phúc
Liên kết: http://tapchithongtindoingoai.vn/viet-nam-dat-nuoc-con-nguoi/da-dang-van-hoa-o-viet-nam-ly-luan-thuc-tien-va-chinh-sach-45740

1859-4581

Lượng ăn vào và khả năng sinh trưởng của ba tổ hợp bò lai giữa đực Charolais, Droughtmaster và Red Angus với cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chính), Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Lê Đình Phùng, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Xuân Bả

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

2588–1175

Mở rộng từ điển VietSentiWordnet cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v129i2A.5949

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực trong qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Văn Hòa (Chính)

2044-6055

Impacts and interactions of COVID-19 response involvement, health-related behaviours, health literacy on anxiety, depression and health-related quality of life among healthcare workers: a cross-sectional study

BMJ Open, 2020
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tien V Tran, Hoang C Nguyen, Linh V Pham, Minh H Nguyen, Huu Cong Nguyen, Tung H Ha, Dung T Phan, Hung K Dao, Phuoc B Nguyen, Manh V Trinh, Thinh V Do, Hung Q Nguyen, Thao T P Nguyen, Nhan P T Nguyen, Cuong Q Tran, Khanh V Tran, Trang T Duong, Hai X Pham, Lam V Nguyen, Tam T Vo, Binh N Do, Thai H Duong, Minh Khue Pham, Thu T M Pham, Kien Trung Nguyen, Shwu-Huey Yang, Jane C J Chao, Tuyen Van Duong (Chính)
Liên kết: https://bmjopen.bmj.com/content/10/12/e041394

978-604-974-688-8

Đánh giá tình hình sử dụng đất một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chính), Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Minh Châu