Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sự “trỗi dậy” của Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đối với Việt Nam

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://doi.org/10.32508/stdjssh.v4i4.610

Khung lý thuyết đánh giá tác động của Bộ luật lao động 2019 đối với doanh nghiệp

NXB Đại học Quốc Gia HN, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chính)

2588-1256

Liên Kết trong nuôi trồng và tiêu thụ cá lồng tại thị trấn thuận an, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Lê Thị Hồng Phương

2588-1256

Nhận diện các trở ngại trong phát triển rừng gỗ lớn của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Quỳnh Tiến, Nguyễn Duy Ngọc Tân, Trần Thị Phương Nhi

2363-6033

Does the non-farm sector affect production efficiency of the Vietnamese agricultural sector? A stochastic frontier production approach

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Hằng (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.17170/kobra-202011262277

1548-1603

Improvement of Mangrove Soil Carbon Stocks Estimation in North Vietnam Using Sentinel-2 Data and Machine Learning Approach

GIScience and Remote Sensing, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng
Liên kết: https://doi.org/10.1080/15481603.2020.1857623