Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2212-6198

Unfolding the structure of polysaccharide isolated from Myxopyrum smilacifolium leaves toward a robust antioxidant

Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), nguyễn thị hồng chương, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Văn Thi, nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, bùi văn tuyên, nguyễn thị thanh huyền, hoàng thị lan hương, Nguyễn chinh chiến
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212619823000013

0219-4988

The kaehler different of a 0-dimensional scheme

Journal of Algebra and its Applications, 2023
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0219498824500567

1984-8250/2175-9790

Acetate wheat starch improving blood glucose response and bilan lipid on obesity dyslipidemia mice

Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2023
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Hữu Dũng (Chính), Nguyễn Hải Thủy, Phù Thị Hoa
Liên kết: https://doi.org/10.1590/s2175-97902022e20890

1999-4907

Modeling the Effect of Stand Characteristics on Oak Volume Increment in Poland Using Generalized Additive Models

Forests, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f14010123

0038-0768, 1747-0765

Greenhouse gas emissions from agricultural soil amended with kitchen compost of varying ages

Soil Science and Plant Nutrition, 2023
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thị Minh Châu (Chính), Takashi Someya, Satoshi Akao, Masato Nakamura, Fumiko Oritate, Hiroaki Somura, Shinzo Yamane, Morihiro Maeda
Liên kết: https://doi.org/10.1080/00380768.2022.2160622

0302-9743

ABBB

Lecture Notes in Computer Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Bùi Quang Vũ
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63007-2_4