Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1876-6102

An experimental study to establish a salt gradient solar pond (SGSP)

Energy Procedia, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hosam Faqeha (Chính), Vệ Quốc Linh, Mohammed Bawahab, Aliakbar Akbarzadeh, Abhijit Date, Ahmadreza Faghih
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219312287

Effect of chitosan concentration on the structure of chitosan beads formed in NaOH and NaOH.SiO2

The 1st Rajamangala Surin International Conference "Academic Network Bridge Through Research", 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Minh Đức, Vệ Quốc Linh
Liên kết: http://www.surin.rmuti.ac.th/rsic2018/

Một thiết bị và kỹ thuật đơn giản để đo lường mấp mô mặt ruộng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), 2015
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Thị Ngọc, Vệ Quốc Linh, Zhu Sihong

THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INTENSIVE SHRIMP FARMING IN TAM GIANG LAGOON: IMPORTANCE WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

Journal of Agriculture and Rural Developmen, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Công Tuấn, Vệ Quốc Linh